INDSAMLING

Her på siden har vi startet en indsamling til støtte af de juridiske og uforudsete udgifter der opstår i kølvandet på en sag som Jordemoder Ann-Emilie Augustinus står ansigt til ansigt med overfor styrelsen for patientsikkerhed. 

Når man som privat sundhedsperson står overfor en bekymringsanmeldelse der indgives til Styrelsen for Patientsikkerhed, så tror man fejlagtigt at der findes en form for retssikkerhed. Men da Styrelsen i 2016 fik lovhjemmel fra regeringens side på REN mistanke, så behøver de ikke bevise noget som helst. En mistanke er nok og derved tilfalder bevisbyrden den anklagede part. Helt modsat vores kriminalsystem hvor man er uskyldig til bevidst modsat. Dermed kan man få frataget et virksomhedsområde (dvs en del af det man foretager sig indenfor faget) eller helt frataget sin autorisation. 

Ann-Emilie Augustinus har fået indskrænket sit virksomhedsområde så hun ikke længere må varetage hjemmefødsler privat. Hun må gerne være til stede ved hjemmefødsler hvis der er en anden jordemoder, hun må varetage konsultationer, hun må endda også blive offentligt ansat og også varetage hjemmefødsler i offentlig regi – bare ikke privat. 

Hele denne sag lugter mistænkeligt og advokaten tilknyttet vil meget gerne afprøve den i retten. 

Efter en indskrænkning har Styrelsen for Patientsikkerhed 2 år til at indgive sagen for retten og dermed skulle bevise deres mistanke. Styrelsen har det med at trække den proces til absolut sidste frist og vi kan forvente at der derfor går 2 år før der kommer en chance for at modbevise Styrelsen i retten. Indtil da er jordemoder Ann-Emilie “brændemærket” til at være skyldig indtil det modsatte er bevist. 

Hun er den tredje private jordemoder dette er sket for. Ingen har før haft kræfterne til at kæmpe mod systemet, men vi vil give det et forsøg. 

Herunder vil du kunne se et overblik over sagen: 

Mobile Pay:

6420NV

 

Bankoverførsel: 

Jyske Bank reg.nr.: 7244 kontonr.: 2147814

Der er indhentet tillladelse til indsamlingen.

Tidsforløb:

 • 2. maj 2022, Bilag 1 

  • Anmodning om udtalelse og journalmateriale på baggrund af indberetning fra Kendt Jordemoder Ordning (KJO) i Kolding. En af de tre jordemødre er blevet bekymret over en hjemmefødsel som jeg uforudset har deltaget i. Klienten har samme dag hun går i fødsel bedt mig være en del af fødslen da hun ikke ønsker at stå alene med KJO pga dårlige oplevelser med ordningen. Da jeg ankommer til hjemmet har den fødende pressetrang og jeg udfører derfor akutarbejde. Fødslen går uproblematisk. KJO mener dog jeg har varetaget fødslen intentionelt og bag deres ryg og jeg med vilje ikke har underettet dem om den igangværende fødsel. Dette bliver senere afvist i Styrelsen for patientsikkerhed hvor den tildelte sagkyndige jordemoder afgør at jeg har udført nødvendigt akutarbejde og intet har gjort galt. Der gives derfor ikke medhold i deres anmeldese. Ved indsendelse af bekymringsanmeldelsen beder overlæge fra Kolding, styrelsen om at gennemgå ALLE journaler der har krydset veje med Kolding og min virksomhed. Hvad deres baggrund er for dette og hvilken begrundelse de skulle have ligger fortsat uvist hen. Det ender derfor med at jeg skal indsende i alt 5 journaler til gennemgåelse i styrelsen. 
 • 10. maj 2022.
  • Styrelsen modtog det ønskede materiale
 • 25. maj 2022
  • Materialet blev fremsendt til sagkyndig jordemoder med henblik på vurdering. (En sagkyndig jordemoder er en ledende jordemoder som styrelsen beder om en uvildig faglig vurdering. Denne sagkyndige jordemoder var koordinerende fødegangsjordemoder på OUH)
 • 9. juni 2022
  • Modtager en indkaldelse hos Styrelsens for Patientsikkehed til samtale om mit faglige virke og gennemgåelse af de 5 journaler. 
 • 21. juni 2022
  • Dagen for tilsynssamtalen i Styrelsen for Patientsikkerhed med sagkyndige jordemoder og jurist fra styrelsen. Selv har jeg en bisidder med da man anbefales dette. Samtalen har ikke karakter af en faglig samtale men langt mere karakter af en afhøring. Juristen har meget fokus på om der er brudt love fra min side. Den sagkyndige jordemoder har dog et rigtig godt blik for, hvorfor klienterne har set sig nødsaget til at tage kontakt til mig, da de ikke har fundet den støtte de har haft brug for hos KJO i Kolding. Hun lægger vægt på at der er flere større problematiske issues som hun ser sig nødsaget til at tage med tilbage til lederens af Kolding fødegang. Dette giver mig håb. 
 • 6. juli 2022
  • Sendes referat fra samtalen d. 21 juni. Denne har jeg ingen bemærkninger til.
 • 7. juli 2022
  • Der foreligger nu en sagkyndig vurdering. Styrelsen giver IKKE KJO Kolding medhold i 4 ud af 5 journaler. Den sidste journal gives der delvist medhold i og på baggrund af denne skal jeg komme med en redegørelse for forbedringer af praksis. 
 • 3. august 2022
  • Modtager jeg en anmodning om en redegørelse og en plan for hvordan jeg i fremtiden vil rette op på de kritikpunkter sagkyndig har anført i sin vurdering. Redegørelsen skal også indeholde oplysninger om, hvordan jeg vil sikre et optimalt samarbejde med mine eksterne samarbejdspartnere herunder Kolding Sygehus.

 • 26. august 2022
  • Fristen for indsendelse af redegørelsen. Jeg har indsendt alt og har ydermere lavet ekstra sikkerhedstiltag i min praksis som der ikke er bedt om fra styrelsens side. Herefter hører jeg ikke mere fra styrelsen.

Herefter antager jeg retmæssigt at sagen er lukket og hører jeg ikke mere før 7 mdr efter…..

 • 14 marts 2023
  • Ny bekymringsanmeldelse fra KJO Kolding indgives til STPS. Denne gang en anmeldelse med karakter af stærk personhetz. Efter en beskrivelse af forløbet skriver KJO jordemoderen således: 
   • “Min frustration/bekymring går på, at det er et problem, at AE tror hun kan bruge KJO som sparring og som
    hjælp til sine fødsler, når det brænder på for hende! Specielt når vi ikke har haft en forudgående aftale,
    ligeledes kunne jeg have stået ved en af mine egne patienter, og ikke haft muligheden.”
  • Denne fødsel var med en en kvinde med højt BMI (dermed risikofødende og dermed KJO’s patient) og som hele tiden har været i KJO regi da man under scanning havde fundet et lille hul i hjertet hos barnet og hun var derfor blevet fulgt både af OUH og Kolding. Der var derfor INGEN tvivl om at Kolding skulle være indvolveret i denne kvindes fødsel. Hjertelægerne på OUH informerer om at hullet i hjertet med stor sandsynlighed vil lukke sig inden fødslen og har ingen betydning for fødslen. Ved ankomst til hjemmet ringer jeg dermed efter offentlig jordemoder da jeg ikke må varetage fødslen alene som privat jordemoder. Ved kendt risiko SKAL hospitalet være involveret og dermed offentlig jordemoder. Jeg ringer derfor IKKE for at opnå en sparring eller hjælp men udelukkende fordi det er deres patient i Kolding og jeg kun er hyret ind som privat hjælp. Desværre får vi beskeden fra den koordineredne jordemoder i Kolding at de ikke kan sende nogen jordemoder pga personalemangel på gangen og jeg derfor må forberede mig på at bistå kvinden selv. Vi ber om at få en jordemoder fra KJO ud men denne vælger ikke at komme da hun ikke mener der har været forudgående aftale. Begge dele er i strid med loven! Der SKAL sendes en offentlig jordemoder og der må ikke nægtes at deltage. Begge dele er dog ikke noget der får konsekvenser for Kolding sygehus. 
 • 28. april 2023
  • Modtager jeg Anmodning om en udtalelse og kopi af patientjournalen på ovenstående bekymringsanmeldelse. Materialet skal indsendes senest 12 maj. Jeg har dermed sølle 14 dage på at indsende mit forsvar og mine kommentarer til en bekymringsanmeldelse der mere ligner en heksejagt og med tydelige lovbrud fra Koldings side. Jeg begynder at få mistanke til at KJO kun har til hensigt at stoppe mig koste hvad det vil. I virkeligheden handler sagen om at de ikke sendte en jordemoder og jeg reddede deres røv ved at varetage deres patient. Fødslen gik uproblematisk og både mor og barn havde det godt. 
 • 11. maj 2023
  • Indsender materialet dagen før fristen. MEN…..
 •  
 • 12.maj 2023
  • Modtager jeg en høring over virksomhedsindskrænkning. I alm tale betyder det at jeg modtager en mail hvor Styrelsen giver mig besked om at de på det kraftigste overvejer at fratage mig retten til at varetage hjemmefødsler som privat jordemoder. Jeg er i chok!

  • I høringen fremgår det pludseligt at Styrelsen ikke har lukket min sag som formodet efter d. 26 august. Af årsager de ikke forklarer nærmere skriver de at de ikke finder den sagkyndige jordemoders vurdering god nok og de har derfor sendt min sag videre til en sagkyndig læge.

  • For det første der slår mig er at der ikke engang er gået et helt døgn fra at jeg indsendte mit materiale fra den sidste bekymringsanmeldelse og jeg er godt klar over at mine forklaringer derfor ikke engang er blevet læst endnu. Derfor er det meget tydeligt at denne høring er lavet på forhånd! De HAR truffet deres beslutning! Og mine ord er ikke engang blevet hørt endnu. Jeg kontakter derfor en sundhedsretsadvokat som ikke laver andet end sådanne sager. Han er også advokat for to af mine private kollegaer som desværre er røget i rampelyset i en sag der er rigtig træls udlagt i en udsendelse i 21 søndag d. 14 maj.  Advokaten forbereder mig på at dette mediecirkus gør at styrelsen vil lave en hård bedømmelse af mig uanset at jeg ikke har skadede børn og ej heller har en eneste klage fra forældre. Udelukkende fordi der skal dannes præcedens. Han fortæller at jeg godt kan forberede mig på at selvom vi laver et grundigt høringssvar så ER sagen afgjort på forhånd og jeg vil få samme “straf” som min kollega i KBH. Fratagelse af retten til at varetage fødslerne. 

 •  23. maj 2023
  • Jeg har nu 11 dage til at komme med bemærkninger hertil. Advokaten får heldigvis udsat fristen så vi kan udarbejde et ordentligt høringssvar. I denne proces gør min advokat mig opmærksom på at den sagkyndige læge er den selv samme som har “dømt” i mine kollegaers sag og der er bekymrende mange fejl i lægens udlæg af sagen samt enormt mange enslydende kommetarer mellem de to sager. Alt tyder derfor på at lægen har sidet med begge sager på samme tid og på ingen måde været uvildig i hans vurdering. 
   • Under udarbejdningen af høringssvaret gør min advokat mig opmærksom på at der pludselig er nye datoer i forløbet som jeg slet ikke er blevet bekendt med undervejs:
    • 15. november 2022
     • Foreligger der en supplerende erklæring. Denne erklæring blev ALDRIG tilsendt til mig. Heri finder den sagkyndige jordemoder, at jeg på tilfredsstillende vis har beskrevet forslag til forbedringer af mit virke. Hun skriver dog også at forbedringerne dog ikke var  implementeret, og den sagkyndige jordemoder anbefaler opfølgning herpå. Hvor de har denne oplysning fra vides ikke og den er heller ikke korrekt. For havde styrelsen nu udført deres arbejde og lavet tilsyn som den sagkyndige jordemoder havde anbefalet, så ville de havde set at jeg HAVDE implementeret forbedringerne ligesom jeg havde beskrevet at jeg ville helt tilbage i min redegørelse. Så denne udtalelse er direkte forkert.  Derudover anfører den sagkyndige jordemoder, at det er uklart, hvilket ansvar jeg kan og må påtage mig, hvis en fødende med kendte risikofaktorer afviser tilknytning til det offentlige fødselstilbud. Styrelsen skriver dermed at de ikke engang ved hvordan jeg skal forholde mig i sådan en situation. Aller vigtigst skriver den sagkyndige jordemoder at hun ikke ser grundlag for sanktioner imod mig, men at der bare skal føres vanligt tilsyn. 

    • 1. december 2022
     • Styrelsen anmoder en overlæge i obstetrik om en sagkyndig vurdering af de fem patientforløb. Dette får jeg HELLER IKKE besked om. 

 • 2 juni 2023
  • Advokaten indsender på mine vegne et 24 sider langt høringssvar, hvor vi igen forklarer alle punkter i de fem journaler som jeg sad til tilsynssamtale for et år siden med den sagkyndige jordemoder og jurist om d. 21 juni 2022. Heriblandt indsender vi også udtalelser fra samtlige familier som alle taler FOR min sag og imod mistankerne fra KJO Kolding. 
 • 3. juli 2023
  • Styrelsen for Patientsikkerhed indskrænker midlertidigt mit virksomhedsområde således, at jeg i fremtiden ikke selvstændigt må visitere til eller varetage hjemmefødsler. 
 • 17 august 2023
  • Indsender i brev til Ankenævnet. 
  • Min advokat gør opmærksom på at ankenævnet intet kan stille op, men mere har en symbolsk betydning. De kan ikke kræve at styrelsen omstøder deres afgørelse.
  • For dem der er interesseret i detaljerne kan brevet til ankenævnet læses HER! Det kan give et rigtig godt indblik i den manglende retssikkerhed man står i som privat sundhedsperson og et blik på den voldomme forvrængning der sker i sådanne sager.